Home » GRECIA » Mouzalas: “Ne pregătim pentru un număr mare de refugiați”
ÓõíÝíôåõîç Ôýðïõ, ãéá ôï ðñïóöõãéêü êáé ôá Üìåóá ìÝôñá áíôéìåôþðéóÞò ôïõ ðïõ Ýëáâå ç êõâÝñíçóç óôï ÊÝíôñï Ôýðïõ ôçò ÃåíéêÞò Ãñáììáôåßáò ÅíçìÝñùóçò êáé Åðéêïéíùíßáò ôçí ÐÝìðôç 3 Óåðôåìâñßïõ 2015. Óôç óõíÝíôåõîç óõììåôåß÷áí ïé Íéêüëáïò ×ñéóôïäïõëÜêçò, õðïõñãüò Ïéêïíïìßáò, Õðïäïìþí, Íáõôéëßáò êáé Ôïõñéóìïý, Áíôþíçò ÌáêñõäçìÞôñçò, áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Åóùôåñéêþí êáé ÄéïéêçôéêÞò Áíáóõãêñüôçóçò, ÉùÜííçò ÌïõæÜëáò, áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Åóùôåñéêþí êáé ÄéïéêçôéêÞò Áíáóõãêñüôçóçò, ×ñÞóôïò Æþçò, áíáðëçñùôÞò õðïõñãüò Ïéêïíïìßáò, Õðïäïìþí, Íáõôéëßáò êáé Ôïõñéóìïý. (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

Mouzalas: “Ne pregătim pentru un număr mare de refugiați”

Yannis Mouzalas, ministrul adjunct al Politicii de Imigrație, a vorbit în discursul său în cadrul Comitetului Central al SYRIZA, despre zeci de mii de refugiați blocați în Grecia.

Mouzalas a subliniat faptul că ar trebui să ne pregătim pentru un număr mare de refugiați și că sarcina va fi împărțită în întreaga societate.

De asemeni, el a spus că s-a fost un efort uriaș pe parcursul perioadei anterioare, ca rezultat prin Grecia să treacă 850.000 de refugiați.
Ministrul adjunct al Politicii de Imigrație, de asemeni, a declarat că Grecia are nevoie de ajutor financiar, menționând că despre această problemă se va face târg mare în Europa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

test